Poniedziałek, 22 Lipiec 2024

Mińsk Mazowiecki: „Rewitalizacja terenu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim”

22.07.2024, 07:38
Fot. Mińsk Mazowiecki
Fot. Mińsk Mazowiecki

Cel główny projektu - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych poprzez rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej został osiągnięty dzięki przedsięwzięciu „Rewitalizacja terenu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim”. Ponadto, dzięki inwestycji „ożywiono obszar zmarginalizowany poprzez przywrócenie lub nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych”.

Projekt wpisał się w cel „przeciwdziałanie marginalizacji obszarów kryzysowych, na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne i ekonomiczne a degradacji ulega stan i zagospodarowanie przestrzeni”.

Przedsięwzięcie odpowiada na zidentyfikowane w trakcie diagnozy problemy w sferze społecznej dotyczące niewystarczającej liczby placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych na terenie miasta, niewystarczający dostęp do przedszkoli w stosunku do potrzeb mieszkańców. Występowanie tych czynników na obszarze rewitalizacji potwierdzają wskaźniki diagnostyczne oraz wyniki ankiety, w której mieszkańcy jako konieczne do zrealizowania wskazali inwestycję budowy szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Projekt ten jest także odpowiedzią na problem niskiej aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Mińsk Mazowiecki

Zespół szkolno-przedszkolny leży w sercu osiedla,  z dala od zgiełku i głównych arterii komunikacyjnych. Budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej ponad 2 364 m. kw. z bezpiecznym przystosowanym dla dzieci wejściem do placówki, miejscami parkingowymi i pokaźnym terenem zielonym z placem zabaw spełnia wszystkie wymogi gwarantujące warunki bezpieczeństwa i higieny.

Niewątpliwym atutem nowo wybudowanego przedszkola jest jego proekologiczny charakter. To co wyróżnia placówkę na tle innych to:
•    urządzony na dachu budynku  zielony ogród
•    instalacja fotowoltaiczna
•    szyby solarne
•    żaluzje zewnętrzne
•    sala integracji sensorycznej (SI) przeznaczona do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci
•     przejście z budynku przedszkola do budynku szkoły poprzez łącznik

Opis inwestycji

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim. W ramach projektu wykonano przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z jego rozbudową o część przedszkolną oraz budowę dróg i parkingów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Dąbrówki 10 w Mińsku Mazowieckim.

W rozbudowanym budynku, będzie kontynuowana działalność szkoły podstawowej, natomiast w rozbudowanej części placówki działalność będzie prowadziło przedszkole.


Realizacja inwestycji przyczyniła się do powstania nowej infrastruktury oświatowej na terenie Mińska Mazowieckiego, a także poprawy warunków nauki oraz dostępu do nowoczesnej oferty edukacyjnej. Projekt przyczynił się do wzmocnienia funkcji społecznych realizując cele „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025”.


Przedsięwzięcie wzmocniło funkcje społeczne w obszarze rewitalizacji w ramach, którego planowane są działania zwiększające aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji poprzez np. programy edukacyjne oraz przedsięwzięcia inwestycyjne w infrastrukturę oświatową poprawiające warunki nauki i dające dostęp do nowoczesnych technologii.

Mińsk Mazowiecki

Opis wpływu inwestycji na lokalną społeczność

Projekt ten odpowiada na problemy w sferze społecznej dotyczące niewystarczającej liczby placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych na terenie miasta, niewystarczającego dostępu do przedszkoli w stosunku do potrzeb mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zwiększenia dostępności mieszkańców obszaru rewitalizacji do usług opieki nad małymi dziećmi, co w przyszłości będzie skutkowało poprawą ich aktywności społecznej i przedsiębiorczości. Efektem realizacji projektu jest również wyrównanie szans dzieci w dostępie do edukacji.

Zrealizowana inwestycja ma wpływ na rozwój i poprawę oferty edukacyjnej, ograniczenie wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, poprawę dostępności do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, poprawę bezpieczeństwa i ładu publicznego, inwestycje w infrastrukturę.

Spośród najważniejszych korzyści społecznych projektu należy wyróżnić:
1)    poprawa dostępności do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej,
2)    zwiększenie dostępności mieszkańców obszaru rewitalizacji do usług opieki nad małymi dziećmi,
3)    wyrównywanie szans dzieci w dostępie do edukacji,
4)    wzmocnienia funkcji społecznych – w wyniku projektu mieszkańcy obszaru rewitalizacji,
w szczególności osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym będą miały dostęp do nowej infrastruktury,
5)    ożywienia przestrzeni miejskiej,
6)    poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym,
7)    poprawa warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie rewitalizowanym,
8)    poprzez powyższe czynniki wpływ na rozwój gospodarczo-społeczny Mińska Mazowieckiego i regionu,
9)    stworzenie nowych miejsc parkingowych,
10)    rewitalizacja obszaru dysfunkcyjnego na terenie Miasta wpływając na jego rozwój społeczno-gospodarczy,
11)    wzbogacanie jakościowe i ilościowe oferty oświatowej – poprzez zapewnienie dostępności infrastruktury oświatowej na obszarze rewitalizowanym oraz wzmacnianie poziomie kształcenia poprzez działania inwestycyjne,
12)    rewitalizacja przestrzeni miasta – poprzez realizację projektu podstawowego z Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025,
13)    estetyzacja i poprawa dostępności przestrzeni publicznej miasta – poprawa dostępności
do infrastruktury publicznej, nowy budynek przedszkola będzie dostosowany dla osób
z niepełnosprawnościami,   
14)    wprowadzenie rozwiązań ekologicznych i wykorzystanie OZE – nowa inwestycja publiczna będzie wpisywała się koncepcję miasta ekologicznego, powstanie nowoczesna infrastruktura publiczna energooszczędna z ekologicznym tarasem zielonym oraz instalacją OZE.

Przy realizacji zadania podjęto działania mające na celu podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego – nowy budynek przedszkola jest dostosowany do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami,
a powstała nowoczesna infrastruktura energooszczędna z ekologicznym tarasem zielonym oraz instalacją OZE.

Beneficjentami pośrednimi projektu są:

•    dzieci i młodzież Miasta Mińsk Mazowiecki uczęszczający do placówek oświatowych będących przedmiotem projektu, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola Miejskiego  nr 2,
•    pracownicy oraz personel pracujący w szkole i przedszkolu po ich przebudowie,
•    rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży,
•    mieszkańcy Miasta Mińsk Mazowiecki korzystający z nowych przestrzeni, w tym przestrzeni publicznych powstałych na terenie inwestycji.

 

 

 

 

 

 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.