Poniedziałek, 22 Lipiec 2024

Europejski Korpus Solidarności

Młodzi Europejczycy między 18 a 30 rokiem życia mogą zbierać doświadczenie zawodowe, angażując się w wolontariat lub podejmując pracę w ramach projektów, które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie. Może to być np. pomoc przy odbudowie zniszczonej przez żywioł szkoły, praca z osobami niepełnosprawnymi czy azylantami - tak działa Europejski Korpus Solidarności.

To stosunkowo nowa inicjatywa Unii Europejskiej; działalność EKS zainaugurowano w grudniu 2016 roku. Korpus składa się z dwóch części: pierwsza to projekty z zakresu wolontariatu, druga – rozwoju zawodowego.

Projekty wolontariackie pozwalają młodym ludziom uczestniczyć w wolontariacie w innym kraju, przez okres od dwóch miesięcy do roku. Stanowią one uzupełnienie wolontariatu europejskiego (część programu Erasmus+), jak również innych unijnych programów finansowania. Wolontariusze nie otrzymują za swoją pracę zapłaty, ale uzyskują inne wsparcie - w zależności od projektu może to być: pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, posiłków i ubezpieczenia zdrowotnego, a także kieszonkowego na pokrycie kosztów utrzymania.

W ramach projektów z zakresu rozwoju zawodowego młodzi ludzie otrzymują oferty pracy, praktyki lub przyuczenia do zawodu w wielu różnych sektorach. Ta grupa zawiera umowę o pracę i otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami ustawowymi dotyczącymi płac oraz obowiązującymi układami zbiorowymi. Z otrzymanego wynagrodzenia zasadniczo powinni oni być w stanie pokryć swoje koszty utrzymania. Osoby zatrudnione w charakterze uczniów lub stażystów również posiadają umowę o pracę i zwykle wypłacane są im diety.

W projekcie nie ma organizacji przypadkowych. Europejski Korpus Solidarności współpracuje z organizacjami rządowymi, gminami i firmami - od dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw, po małe, lokalne. Do końca 2020 roku na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro.

Komisja Europejska dofinansowuje jedynie te projekty, które wpisują się w misję Europejskiego Korpusu Solidarności i są zgodne z jego zasadami. Oznacza to w skrócie, że muszą działać na rzecz bardziej integracyjnego społeczeństwa, wspierania osób słabszych i reagowania na wyzwania społeczne; kierować się zasadami solidarności, poszanowania godności ludzkiej i praw człowieka, propagować idee społeczeństwa opartego na zasadzie uczciwości i równości, w którym na pierwszym miejscu stawiane są pluralizm czy brak dyskryminacji.

Wszystkie organizacje, zanim będą mogły przeszukiwać bazę danych w celu naboru uczestników do swoich projektów, zostają poddane kontroli.

90 proc. środków Europejskiego Korpusu Solidarności przeznaczone jest na Projekty Wolontariatu i Projekty Solidarności, 10 proc. - na staże i miejsca pracy.

Młodzi ludzie, którzy przystępują do Korpusu, mogą zaangażować się w działalność na bardzo różnych obszarach. Mogą pracować w dziedzinie wyłączenia społecznego, np. z osobami niepełnosprawnymi lub o szczególnych potrzebach, z grupami mniejszościowymi. Korpus przewiduje ponadto zaangażowanie w pomoc i integrację uchodźców, pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków, przy czym członkowie EKS nie mogą być angażowani w pomoc związaną z natychmiastową reakcją na katastrofy.

W ramach Korpusu realizowane są też projekty dotyczące zmian klimatu, energii i zasobów naturalnych; mające na celu promowanie zdrowia i ogólnego dobrostanu (np. zdrowy styl życia i aktywne starzenie się); edukacyjne jak walka z wczesnym kończeniem nauki, nauczanie języków obcych; mające na celu zwalczanie bezrobocia; wykorzystujące potencjał sztuki i kultury w celu rozwiązywania różnych problemów społecznych; wpierające włączenia społecznego poprzez sport.

By zaangażować się w działania Korpusu trzeba zarejestrować się poprzez dedykowaną stronę internetową: webgate.ec.europa.eu. Dane zarejestrowanych osób są przechowywane w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności, a wówczas zaangażowane w projekt organizacje będą mogły wyszukiwać w bazie danych odpowiednich kandydatów, by móc im proponować uczestnictwo w prowadzone przez siebie działania.

Rejestrować mogą się osoby już w wieku 17 lat z tym jednak zastrzeżeniem, że w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. By wziąć udział w projekcie trzeba też legalnie przebywać w jednym z państw członkowskich UE lub następujących krajów partnerskich: byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii oraz Turcji, Liechtensteinie, Islandii i Norwegii, Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Serbii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainie, Algierii, Egipcie, Izraelu, Jordanii, Libanie, Libii, Maroku, Palestynie, Syrii, Tunezji, Federacji Rosyjskiej.

Pozostałe...

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.