Poniedziałek, 25 Września 2023

Komisja proponuje nowe przepisy chroniące inwestorów detalicznych w UE

24.05.2023, 12:45 Aktualizuj: 30.05.2023, 12:25
© European Union 2014 - EP
© European Union 2014 - EP

Komisja Europejska przyjęła w środę pakiet dotyczący inwestycji detalicznych, który stawia interesy konsumentów na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o inwestycje detaliczne.

Celem pakietu jest umożliwienie inwestorom detalicznym (tj. inwestorom indywidualnym) podejmowania decyzji inwestycyjnych, które byłyby dostosowane do ich potrzeb i preferencji, zapewniając im jednocześnie sprawiedliwe traktowanie i należytą ochronę. Zwiększy to zaufanie inwestorów detalicznych do bezpiecznego inwestowania w ich przyszłość i pozwoli w pełni wykorzystać unię rynków kapitałowych UE.

Jednym z trzech kluczowych celów planu działania Komisji na rzecz unii rynków kapitałowych z 2020 r. było sprawienie, by UE stała się jeszcze bezpieczniejszym miejscem dla obywateli do inwestowania w perspektywie długoterminowej. Dzisiejszy pakiet jest ukierunkowany na osiągnięcie tego celu i zachęcenie do zaangażowania w rynkach kapitałowych UE, którego poziom tradycyjnie jest niższy niż w innych jurysdykcjach, takich jak Stany Zjednoczone pomimo wysokiego poziomu oszczędności Europejczyków.  Ożywienie unii rynków kapitałowych jest również niezbędnym środkiem ukierunkowania finansowania prywatnego na naszą gospodarkę oraz na finansowanie transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Pakiet obejmuje ambitne i szeroko zakrojone środki mające na celu:  

- Udoskonalenie sposobu przekazywania inwestorom detalicznym informacji na temat produktów i usług inwestycyjnych, tak by był on jaśniejszy i bardziej ustandaryzowany, poprzez dostosowanie przepisów dotyczących ujawniania informacji do ery cyfrowej i rosnącego popierania przez inwestorów zrównoważonego rozwoju.

- Zwiększenie przejrzystości i porównywalności kosztów poprzez wprowadzenie wymogu stosowania standardowej prezentacji i terminologii dotyczącej kosztów. Dzięki temu produkty inwestycyjne będą zapewniały inwestorom detalicznym rzeczywiście optymalne wykorzystanie środków finansowych.

- Zapewnienie, aby wszyscy klienci detaliczni otrzymywali co najmniej raz w roku jasny obraz wyników inwestycyjnych ich portfela.
 
- Rozwiązanie kwestii konfliktu interesów w dystrybucji produktów inwestycyjnych poprzez zakazanie zachęt w przypadku usług polegających wyłącznie na realizacji zleceń (tj. kiedy nie jest świadczona usługa doradztwa) oraz zapewnienie, aby doradztwo finansowe było dostosowane do najlepszych interesów inwestorów detalicznych.

- Wprowadzenie również bardziej rygorystycznych zabezpieczeń i przejrzystości tam, gdzie zachęty są dozwolone.

- Ochronę inwestorów detalicznych przed wprowadzającymi w błąd działaniami marketingowymi poprzez zapewnienie, aby pośrednicy finansowi (tj. doradcy) byli w pełni odpowiedzialni za wykorzystywanie (i niewłaściwe wykorzystywanie) ich informacji marketingowych, w tym w przypadku gdy są one przekazywane za pośrednictwem mediów społecznościowych lub za pośrednictwem znanych osób lub innych osób trzecich, które otrzymują wynagrodzenie lub zachęty.

- Zapewnienie wysokich standardów kwalifikacji zawodowych doradców finansowych.

- Wzmocnienie pozycji konsumentów w podejmowaniu lepszych decyzji finansowych poprzez zachęcanie państw członkowskich do wdrażania środków krajowych, które mogą wspierać wiedzę finansową obywateli, niezależnie od ich wieku oraz pochodzenia społecznego i edukacji.

- Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i poprawa dostępności produktów i usług dla wyrafinowanych inwestorów detalicznych poprzez zwiększenie proporcjonalności kryteriów kwalifikowalności, aby stać się profesjonalnym inwestorem.

- Zacieśnienie współpracy w zakresie nadzoru, aby ułatwić właściwym krajowym organom i europejskim organom nadzoru zapewnienie właściwego i skutecznego stosowania przepisów w spójny sposób w całej

UE oraz wspólne zwalczanie nadużyć finansowych i nadużyć 

Dzisiejszy pakiet ma szeroki zakres i dotyczy całej trajektorii inwestycyjnej konsumenta. Składa się on z dyrektywy zmieniającej, która zmienia obowiązujące przepisy określone w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II), dyrektywie w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), dyrektywie w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), dyrektywie w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD) oraz w dyrektywie w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), a także rozporządzenia zmieniającego, które zmienia rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).

Przepisy dotyczące ochrony inwestorów są obecnie określone we wszystkich sektorowych instrumentach ustawodawczych, w tym MiFID, rozporządzeniu w sprawie PRIIP, dyrektywie w sprawie UCITS, dyrektywie w sprawie ZAFI, dyrektywie Wypłacalność II i dyrektywie w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Przepisy mogą różnić się w zależności od instrumentu finansowego i czasami być niespójne, co sprawia, że łączne wymogi są mylące dla inwestorów detalicznych. Jednocześnie cyfryzacja doprowadziła do zmian w modelach dystrybucji i do nowych form marketingu instrumentów finansowych wśród klientów detalicznych.

W ciągu ostatnich trzech lat Komisja gromadziła informacje, które stanowią podstawę przedstawionych dzisiaj wniosków, w tym przeprowadziła pogłębione badanie dotyczące kluczowych kwestii inwestorów detalicznych (ujawnianie informacji, doradztwo, zachęty, odpowiedniość) i szeroko zakrojone konsultacje publiczne, zwróciła się apele o doradztwo ze strony europejskich organów nadzoru oraz nawiązała liczne kontakty z zainteresowanymi stronami. 

mp/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.