Poniedziałek, 29 Listopad 2021

Co robi UE żeby zmniejszyć lukę w podatkach?

03.03.2021, 20:24 Aktualizuj: 04.03.2021, 08:43
© European Union 2011 - EP
© European Union 2011 - EP

Cyfryzacja gospodarki otwiera drzwi dla nowych transgranicznych działań gospodarczych, które umożliwiają zaniżenie dochodów i unikanie opodatkowania. Stwarza też nowe wyzwania dla administracji podatkowych, które już wcześniej borykały się z ograniczonym dostępem do informacji na szczeblu krajowym. 

Z tego powodu w lipcu 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała zmianę przepisów, które mają zapewnić automatyczną wymianę informacji przez państwa członkowskie na temat przychodów generowanych przez sprzedawców na platformach internetowych (chodzi o wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy o współpracy administracyjnej - DAC7). 

Projektowana dyrektywa ma pomóc w walce z unikaniem lub uchylaniem się od opodatkowania i związana jest przede wszystkim z koniecznością zapewnienia organom podatkowym państw członkowskich odpowiednich instrumentów do pozyskiwania i następnie wymiany informacji w odniesieniu do transakcji dokonywanych za pośrednictwem platform cyfrowych.

Zgodnie z regulacją na platformy cyfrowe zostanie nałożony obowiązek sprawozdawczy dotyczący sprzedawców wykorzystujących platformy cyfrowe, a na państwa członkowskie obowiązek przekazywania tak pozyskanych informacji do innych państw członkowskich.

Dodatkowo w projekcie znalazły się przepisy rozszerzające lub korygujące niektóre inne formy prawne współpracy administracyjnej państw członkowskich (m.in. kontrole jednoczesne, wspólne kontrole).

Obowiązek zbierania i weryfikacji informacji przez operatorów platform na temat sprzedawców wykorzystujących ich platformę będzie dotyczył m.in. w przypadku osoby fizycznej jej imienia i nazwiska, numeru NIP lub wobec jego braku, funkcjonującego równoważnika numeru NIP – wydanego sprzedawcy z uwzględnieniem każdego państwa członkowskiego, daty i miejsca urodzenia.

Celem regulacji jest zatem zmuszenie sprzedawców na platformach cyfrowych do płacenia sprawiedliwej części podatków i zlikwidowanie luki podatkowej, a z drugiej strony dostosowanie krajów UE do gospodarki cyfrowej. 

Realizacja tych celów nabiera szczególnego znaczenia w kontekście kryzysu spowodowanego pandemią. Posiadanie przez państwa bezpiecznych wpływów podatkowych ma zasadnicze znaczenie dla świadczenia pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom i firmom.

Szacuje się, że wdrożenie DAC7 może wygenerować od 11 do 33 mld euro dodatkowych dochodów podatkowych do 2025 r.

Na początku lutego 2021 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego (ECON) przyjęła sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zmiany omawianej dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (DAC7).

Zgodnie z proponowanymi zmianami państwa członkowskie powinny ułatwić uruchomienie wspólnych audytów na poziomie operacyjnym. UE i państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie organy podatkowe posiadające niezbędne zdolności administracyjne i zasoby ludzkie dla właściwego wdrożenia dyrektywy. Ponadto państwa członkowskie powinny mieć zasadniczo swobodę w korzystaniu z otrzymywanych informacji nie tylko do celów podatkowych.

W sprawozdaniu zwrócono uwagę, że szerszy zestaw narzędzi współpracy, transformacja cyfrowa i cel zacieśnienia współpracy między władzami krajowymi - wszystkie wymagają wykwalifikowanych zasobów ludzkich i odpowiednich środków finansowych zasoby. Wymaga to odpowiedniego poziomu inwestycji, zwłaszcza w zakresie dostosowania technologii cyfrowych, infrastruktury i prowadzenie szkoleń zawodowych.

Zdaniem europosłów, aby uniknąć ewentualnego wykorzystywania luk i różnic między krajowymi systemami podatkowymi przez operatorów platform, UE i państwa członkowskie powinny zapewnić zharmonizowany system sankcji. W ocenie posłów do PE należy rozważyć kary finansowe, możliwość wykluczenia z zamówień publicznych, a w skrajnych przypadkach powtarzających się naruszeń, także możliwość cofnięcia licencji na prowadzenie działalności operatora platformy.

Dodatkowo pojawiła się propozycja zaawansowanych mechanizmów nadzorczych, które ściśle współpracowałyby z odpowiednimi organami finansowymi do zwalczania przestępczości.

Na żądanie Komisja powinna przed dniem 1 stycznia 2023 r. przedstawić sprawozdanie zawierające ocenę danych oraz informacje otrzymane w podziale na kraje, związane z kwestiami administracyjnymi i inne odpowiednie koszty i korzyści, w tym informacje o wzroście wpływów podatkowych wynikających z wymiany informacji. 

Zgodnie z kolejną poprawką, po wejściu w życie dyrektywy Komisja powinna co trzy lata składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z jej stosowania.

Eurodeputowani chcą, aby na żądanie Komisja przed dniem 1 stycznia 2023 r. przedstawiła sprawozdanie zawierające ocenę statystyk oraz informacje otrzymane w podziale na kraje, związane z kwestiami administracyjnymi, a także informacje o wzroście wpływów podatkowych wynikających z wymiany informacji. Komisja będzie też uprawniona do tworzenia raportów i dokumentów przy użyciu informacji wymienianych w zanonimizowany sposób.

Oczekuje się, że eurodeputowani będą głosować nad sprawozdaniem komisji ECON podczas pierwszej sesji plenarnej w marcu.

Więcej na temat współpracy administracyjnej państw członkowskich w zakresie ściągania podatków można przeczytać TUTAJ  

mp/


 

Więcej o:

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.