Poniedziałek, 22 Lipiec 2024

Startuje coraz więcej konkursów z unijnych programów na lata 2021-2027

05.06.2023, 09:03 Aktualizuj: 05.06.2023, 19:19
Fot. Parlament Europejski
Fot. Parlament Europejski

Łącznie 74 konkursy, w tym 18 z programów krajowych, 35 z programów regionalnych, 14 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 7 z Krajowego Planu Odbudowy - tak przedstawia się czerwcowa oferta konkursów o dofinansowanie z programów Funduszy Europejskich i Krajowego Planu Odbudowy. 

Dla firm

1. Wzornictwo kluczem do innowacji w Polsce Wschodniej

Nie każdy od razu kojarzy je z innowacjami, tymczasem to właśnie zmiana wzoru, receptury, wprowadzenie nowej linii produktów czy usług mogą wpłynąć na sposób użytkowania i większe zyski.

Firmy z makroregionu Polski Wschodniej (czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego bez Warszawy i otaczających ją powiatów) będą miały możliwość przeprowadzenia audytu oraz stworzenia strategii wzorniczej. Na jej podstawie, przez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja.

Do 29.08.2023 r. trwa nabór wniosków w konkursie Wzornictwo w MŚP. Szczegółowe informacje o konkursie na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

2. Ścieżka SMART  

W tym konkursie firmy mogą uzyskać dofinansowanie kompleksowych projektów prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji. 

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

3. Badania przemysłowe i prace eksperymentalne

Twój projekt otrzymał certyfikat Seal of Excellence w instrumencie EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”? To wiesz, że jest pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską, ale z powodu ograniczeń budżetowych nie otrzymał dofinansowania. Teraz masz na to szanse w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Możesz otrzymać dofinansowanie na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie). 

Więcej informacji na stronie NCBiR

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

4. Kredyt ekologiczny 

Mikro, małe i średnie firmy oraz przedsiębiorstwa small mid-caps (czyli firmy posiadające status małej spółki o średniej kapitalizacji (≤499 pracowników) i mid-caps ( czyli spółek o średniej kapitalizacji (≤3000 pracowników), myślące o „zazielenieniu” swojej działalności, będą mogły skorzystać z kredytu ekologicznego, który wspiera przemiany w kierunku większej efektywności energetycznej. Mogą one objąć, zarówno modernizację infrastruktury, jak i inwestycje w nowe lub ulepszone produkty i procesy.

Szczegółowe informacje

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

5. Kompetencje cyfrowe

Od trudnego czasu pandemii utrzymuje się w wielu firmach tendencja poszukiwania nowych ścieżek komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmiany form działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest  niezbędna do skutecznego zarządzania firmą. Nadal na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich firm w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie power.parp.gov.pl 

Nabór jest prowadzony z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 

6. Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i: 

 • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły z nich korzystać na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące),  
 • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie) do szczególnych potrzeb,
 • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja), 

to nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie

Nabór jest prowadzony z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

7. Ekonomia społeczna

Konkurs dotyczy programów wsparcia inwestycyjnego. Mają one umożliwiać w szczególności rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych oraz poprawę jakości integracji w podmiotach ekonomii społecznej.

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na modernizację działalności, która dotyczy trzech obszarów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:

 • Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego,
 • Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych,
 • Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. W ramach naboru o uzyskanie wsparcia będą mogły ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Planowana data rozpoczęcia oraz zakończenia naboru to czerwiec 2023 r. Więcej informacji wkrótce znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy.

8. Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu

Przedmiotem naboru jest wyłonienie do dofinansowania projektów dotyczących zwiększenia dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego. Nabór skierowany jest do przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od czerwca do 3 kwartału tego roku.

Więcej informacji będzie dostępnych na Portalu Funduszy Europejskich.

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy. 

9. IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest)/ IPCEI wodorowy

Firmy (mikro, małe, średnie i duże) będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów, które zostały już wstępnie ocenione przez Komisję Europejską jako pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny i społeczeństwo całej Unii Europejskiej oraz wpisujące się we wspólne europejskie cele. Jeden z konkursów jest tematycznie ukierunkowany na wykorzystanie energii odnawialnej wodoru.

Projekty obejmują dwa etapy:

 • działalność B+R+I (działalność badawcza, rozwojowa innowacyjna) oraz
 • pierwsze zastosowanie w przemyśle.

Więcej o IPCEI

Więcej o IPCEI wodorowy

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Badania i rozwój

1. Międzynarodowe Agendy Badawcze 

Naukowcy maja szansę otrzymania wsparcia na projekty polegające na tworzeniu lub rozwijaniu wyspecjalizowanych zespołów i organizacji badawczych, we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, oraz na rozwój współpracy z partnerami gospodarczymi. 

Więcej informacji

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

2. Rozwój oferty klastrów dla firm 

Pomagamy rozwijać ofertę klastrów dla firm. Fundusze Europejskie umożliwią większą profesjonalizację działalności Koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych i koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych, by mogli oni rozwijać swoją innowacyjną ofertę usługową dla członków klastrów.  

Dofinansowanie będzie można wykorzystać m.in. na rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej, niezbędnej do świadczenia tych usług.  

Szczegółowe informacje

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Start-upy

1. Nowe Platformy Startowe w Polsce Wschodniej

Platformy Startowe to od lat sprawdzone i efektywne wsparcie dla startupów. Pomagają rozwinąć, w indywidualnym procesie inkubacji, pomysł biznesowy w rentowną firmę. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do 12.07.2023 r. trwa nabór wniosków w konkursie na animatorów Platform Startowych dla partnerstw ośrodków innowacyjnych, doświadczonych w inkubacji, akceleracji biznesu i szeroko rozumianym wsparciu MŚP.

Szczegóły konkursu na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. 

2. Startup Booster Poland

Przez instrument Startup Booster Poland, skierowany do instytucji otoczenia biznesu, będziemy wspierać start-upy. Na dofinansowanie mogą liczyć programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym, które docelowo będą skierowane do innowacyjnych start-upów.  

W zależności od rodzaju programu, jego operatorzy będą oferowali młodym firmom finansowanie w formie grantu, m.in. na specjalistyczne mentoringi, kojarzenie z dużymi korporacjami, wsparcie w skalowaniu (rozszerzaniu) działalności na rynkach międzynarodowych, ułatwienie wejścia na rynek dla startupów spoza Polski czy budowanie gotowości inwestycyjnej.  

Więcej informacji będzie dostępnych po ogłoszeniu naboru 13 czerwca, na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Edukacja

1. Podnoszenie kwalifikacji kadr

Uczelnie i podmioty szkolnictwa wyższego mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów podnoszących kwalifikacje kadry dydaktyczno-naukowej.

Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do uzyskania lub podniesienia kompetencji lub kwalifikacji:

 • dydaktycznych (w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz metodyki kształcenia),
 • cyfrowych,
 • na rzecz zielonej transformacji.

Działania te mogą obejmować np. udział w szkoleniach, stażach lub wizytach studyjnych (krajowych i międzynarodowych) bezpośrednio związanych z aktualną lub przyszłą aktywnością dydaktyczną lub dydaktyczno-naukową.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków od: 22 maja do 17 lipca 2023 r.

Więcej informacji w ogłoszeniu

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. 

2. Studia dla kadry branż kluczowych dla rozwoju gospodarki

Rozwój kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby branż kluczowych dla rozwoju gospodarki to cel konkursu przeprowadzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 15 maja do 10 lipca 2023 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się uczelnie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty obejmujące następujące elementy:

 • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym z branż: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport),
 • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
 • realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki.

Ogłoszenie naboru znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

3. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia

Przedmiotem konkursu będzie utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności (BCU).

Konkurs obejmie:

 • działania inwestycje takie jak: budowa nowej infrastruktury BCU albo rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub adaptacja (remont) istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU,
 • zakup wyposażenia typu: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem BCU,
 • funkcjonowanie BCU czyli prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych, integrujących edukację z biznesem oraz wspierających współpracę szkół i uczelni z pracodawcami, a także działań innowacyjnych, rozwojowych, doradczych i promocyjnych. 

Ostatecznym odbiorcą wsparcia (liderem) przedsięwzięcia może być:

 • organizacja branżowa o ogólnopolskim zasięgu działania,
 • organ prowadzący szkołę realizującą kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego, związane z daną dziedziną zawodową.

Przedsięwzięcie musi być obowiązkowo zrealizowane w partnerstwie ww. podmiotów.

Planowany termin naboru to czerwiec – wrzesień 2023 r.

Link dostępny będzie na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy.

Dla samorządów i ich jednostek

1. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej

Celem konkursu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi.

Konkurs obejmuje:

 • biblioteki położone w miastach od 100 tys. do  200 tys. mieszkańców,
 • domy kultury w całym kraju.

O wsparcie ubiegać się będą mogły:

 • jednostki samorządu terytorialnego wnioskujące w imieniu instytucji kultury (bibliotek i domów kultury),
 • biblioteki i domy kultury działające jako samorządowe instytucje kultury.

Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w czerwcu 2023 r.

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy. 

2. Adaptacja do zmian klimatu

W województwie podkarpackim nadal można otrzymać dofinansowanie na budowę, przebudowę lub remont urządzeń wodnych służących przeciwdziałaniu / zmniejszaniu skutków powodzi lub suszy.

Wnioski mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, w tym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski przyjmowane będą od 5 kwietnia do 27 lipca 2023 r.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze 2.5 Adaptacja do zmian klimatu

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

3. Poprawa dostępności drogowej Polski Wschodniej

Beneficjentami projektów będą zarządcy dróg wojewódzkich w województwach Polski Wschodniej (lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Dofinansowanie można trzymać na:

 • budowę lub przebudowę dróg w celu ustanowienia niezbędnych połączeń do sieci TEN-T, przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu (np. terminali intermodalnych, węzłów kolejowych),
 • budowę lub przebudowę dróg w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
 • budowę lub przebudowę obwodnic oraz punktowe inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu,
 • budowę infrastruktury ładowania lub tankowania samochodów elektrycznych lub zeroemisyjnych.

Konkurs rozpocznie się 14.06.2023 r. 

Szczegóły konkursu dostępne są na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Dla NGO

Redystrybucja żywności na cele społeczne

Wsparcie jest skierowane do banków żywności i organizacji pozarządowych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Wsparcie będzie udzielane na:

 • zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń lub wyposażenia do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków;
 • zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków;
 • budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:
  • budynków przeznaczonych do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków przez organizacje,
  • obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków oraz w zakresie gospodarowania odpadami i ochroną środowiska. 

Nabór trwa od 1 do 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji o naborze jest dostępnych na Portalu Funduszy Europejskich.

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy.

Partnerstwa Publiczno-Prywatne

Wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych i rolno-spożywczych rynków hurtowych

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wsparcia będzie udzielane na:

 • budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:
  • budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych,
  • obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska;
 • zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych;
 • zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych. 

Nabór trwa od 1 do 30 czerwca 2023 r.

Szczegóły dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy.

Dla rolników

Zakup i montaż silosów wraz z niezbędnym wyposażeniem

O wsparcie mogą  wnioskować rolnicy na:

 • zakup i montaż nowych silosów, zakup nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosa oraz montaż i transport silosów wraz z wyposażeniem i urządzeniami.

Nabór trwa od 5 czerwca do 5 lipca 2023 roku.

Więcej informacji znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy.

Dowiedz się więcej

To tylko niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w czerwcu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.