Sobota, 22 Czerwiec 2024

Regulamin konkursu "Moja ulica leży w Europie"

30.03.2021, 06:00 Aktualizuj: 17.05.2021, 08:47
Fot. PAP
Fot. PAP

Co jest przedmiotem konkursu? Kto może się zgłosić? Ile może wygrać? Publikujemy regulamin konkursu "Moja ulica leży w Europie".

Regulamin konkursu „Moja ulica leży w Europie”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem konkursu „Moja ulica leży w Europie” (zwanego dalej „Konkursem”) jest zainteresowanie młodzieży szkolnej oddziaływaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej na codzienne życie Polaków, w tym przede wszystkim wpływem działalności Parlamentu Europejskiego.
2. Przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające, dlaczego Unia Europejska jest ważna dla Polski.
3. Organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą przy ul. Brackiej 6/8, 00-502 w Warszawie (dalej: „Organizator”).
4. Konkurs realizowany jest w ramach projektu EuroPAP News, który jest współfinansowany przez Parlament Europejski.

II UCZESTNICY I ZGŁASZANIE UDZIAŁU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży.
2. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
- uczniowie szkół ponadpodstawowych
3. Prace konkursowe mogą mieć formę filmu, zdjęcia lub galerii zdjęć opatrzonych komentarzem.
4. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne, a jedynie w przypadku zgłoszenia filmu dopuszczana jest praca grupowa.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich rodzin oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

III TERMIN NABORU PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe będą przyjmowane do 30 czerwca 2021 r. (w przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 7 lipca 2021 r. do północy).
2. Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres europarlament@pap.pl lub drogą pocztową na adres: Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs. Moja ulica leży w Europie”.
3. Do prac zgłaszanych do Konkursu należy dołączyć podpisane przez zgłaszającego oświadczenie o udzieleniu praw, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu - materiały przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględniane w ocenie prac konkursowych. W przypadku zgłoszenia pracy osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy autora pracy.
4. Przesłanie materiałów przez uprawnioną osobę wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do Konkursu, z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli jego zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego bądź dobre obyczaje.
6. Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem.

IV OCENA PRAC I NAGRODY
1. Laureatów Konkursu wybierze pięcioosobowe jury złożone z dziennikarzy PAP, koordynatora projektu EuroPAP News i przedstawiciela Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie
2. W ocenie prac konkursowych jury będzie uwzględniać między innymi zgodność prac z celami Konkursu oraz walory poznawcze i dydaktyczne przysłanej pracy. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.
3. Między laureatów jury rozdzieli nagrody pieniężne w łącznej kwocie 11 200 zł w następujący sposób:
I miejsce – 2 500 zł, II miejsce - 1 800 zł, III miejsce – 1 300 zł – dla każdej z kategorii.
4. W przypadku gdy nagrodzona zostanie praca grupowa (dotyczy filmu), nagroda podzielona zostanie w częściach równych pomiędzy autorów pracy.
5. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru prac, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora www.europapnews.pap.pl.

V OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 12 lipca 2021 r.
2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.europapnews.pap.pl
3. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody lub utraty przez Laureata prawa do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego uczestnika Konkursu.

VI DANE OSOBOWE
1. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez zgłaszającego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, dana osobowe podane w pracy konkursowej). Dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Agencję Prasową S.A.:
1.1. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej: „RODO”) w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, wysyłania informacji związanych z Konkursem – przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu;
1.2. - w zakresie ochrony praw własności intelektualnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony interes Organizatora zapewnienia możliwości udowodnienia swoich uprawnień do korzystania z praw na dobrach niematerialnych – przez czas niezbędny, nie dłuższy niż czas trwania tych praw. 2. Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe uczestnictwo zgłaszającego w Konkursie. 3. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8. 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO. 5. Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz PAP S.A. usługi prawne oraz informatyczne.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.europapnews.pap.pl
2. Przesyłając zgłoszenie na adres Organizatora lub poprzez witrynę www.europapnews.pap.pl, uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz zgadza się na wykorzystywanie przesłanej przez niego pracy konkursowej do określonych celów informacyjnych i promocyjnych Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zmiany formuły Konkursu, a także prawo do odwołania lub przerwania Konkursu bez podania przyczyny. Nośnik pracy konkursowej nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników Konkursu.
4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik do Regulaminu do pobrania TUTAJ.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.