Sobota, 16 Październik 2021

Europosłowie wezwali do usprawnienia wymiany informacji podatkowych między krajami UE

17.09.2021, 16:14 Aktualizuj: 17.09.2021, 16:30
© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP

W przyjętej w czwartek rezolucji europosłowie ocenili 10 lat skuteczności dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Posłowie do PE stwierdzili, że poprzez wymianę informacji podatkowych można osiągnąć znacznie więcej, jeśli państwa członkowskie i Komisja zintensyfikują swoje działania.

Obowiązująca od 2011 r. dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC) stanowi podstawę wzajemnego wspierania się administracji podatkowych państw członkowskich w walce z unikaniem opodatkowania, uchylaniem się od opodatkowania i oszustwami podatkowymi. Została ona już aktualizowana sześć razy – a Komisja pracuje obecnie nad wnioskiem dotyczącym ósmej wersji dyrektywy. 

W przyjętej rezolucji autorstwa niemieckiego europosła Svena Giegolda (Zieloni) europosłowie doszli do wniosku, że liczne niedociągnięcia w zakresie wymiany informacji podatkowych wynikają z niedostatecznego wdrożenia istniejących przepisów i że Komisja powinna również wykorzystać następną aktualizację do gruntownej przebudowy przepisów w tym zakresie, w przeciwieństwie do fragmentarycznego podejścia, jakie przyjmowała przez ostatnią dekadę.

Po głosowaniu Giegold przypomniał, że od jedenastu lat dyrektywa dotycząca wymiany informacji podatkowych między krajami UE stanowi podstawę dla administracji podatkowych do wzajemnego wspierania się w walce z unikaniem opodatkowania, uchylaniem się od opodatkowania i oszustwami w całej Europie. Jak jednak zaznaczył, postępowi w europejskim prawie podatkowym nie towarzyszyły równie ambitne cele, jeśli chodzi o skuteczne wdrażanie tych przepisów w państwach członkowskich. 

„Pomimo udokumentowanych niedociągnięć w wielu państwach członkowskich Komisja nie wszczęła ani jednej sprawy o naruszenie, aby zapewnić skuteczne wdrażanie współpracy podatkowej UE. Po wczorajszym publicznym zobowiązaniu Ursuli von der Leyen do sprawiedliwości podatkowej Komisja musi natychmiast wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Niestety Rada i Komisja odmówiły udostępnienia Parlamentowi potrzebnych dokumentów. Parlament Europejski musi użyć wszelkich dostępnych mu środków prawnych, aby otrzymać informacje potrzebne do pełnienia funkcji kontroli demokratycznej, w tym poprzez skierowanie sprawy do sądu” – wskazał Giergold.

Trzeba zrobić lepiej

W rezolucji stwierdzono, że jednym z głównych problemów jest to, że władze krajowe nie stosują w wystarczającym stopniu istniejących przepisów. Zbyt mało wykorzystuje się wymieniane informacje, jednocześnie wymienia się zbyt mało informacji na temat niektórych rodzajów dochodów i aktywów, a brak właściwego wdrożenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy szkodzi skuteczności wymiany informacji podatkowych. Rezolucja stanowi również, że jakość wymienianych informacji jest poniżej normy i należy zapewnić lepszą kontrolę jej jakości.

Rezolucja negatywnie odnosi się też do działań KE, która powinna być strażnikiem prawidłowego wdrażania prawa unijnego, a tymczasem nie wszczyna żadnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z nieprawidłową implementacją tej dyrektywy.

W rezolucji wskazano też, jakie powinny być następne priorytety. Według europosłów informacje finansowe powinny być wymieniane w sposób bardziej spójny i z większym naciskiem na ich jakość. Ponadto należy wprowadzić obowiązkową wymianę większej liczby i rodzajów informacji o dochodach oraz aktywach, a także rozszerzyć wymogi w zakresie ujawniania beneficjentów rzeczywistych. 

Organy krajowe powinny być również zobowiązane do systematycznego sprawdzania informacji dostarczanych przez instytucje finansowe i nakładania kar pieniężnych, gdy informacje te są nieprawidłowe. W rezolucji zaznaczono, że większe obciążenie pracą organów krajowych będzie wiązało z koniecznością zwiększenia zdolności finansowych i kadrowych administracji podatkowych. 

W rezolucji wezwano tez KE do wykorzystania następnej aktualizacji dyrektywy nie tylko do drobnych uzupełnień, ale także do likwidacji istniejących luk i harmonizacji standardów gromadzenia i udostępniania danych. Rezolucja wzywa również Komisję do natychmiastowego wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, które nie wdrożyło dyrektywy we właściwy sposób.

Za słaba współpraca

Rezolucja krytykuje też Komisję i wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Szwecji i Finlandii za brak współpracy z Parlamentem Europejskim podczas przeprowadzania oceny skutków dyrektywy. W związku z tym rezolucja zachęca stolice i Komisję do większej współpracy w przyszłości w interesie wszystkich obywateli i podatników.

mp/

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.