Poniedziałek, 22 Lipiec 2024

Fundusze europejskie dla rozwoju aglomeracji poznańskiej

18.09.2023, 08:28 Aktualizuj: 18.09.2023, 08:32
Fot. wrpo.wielkopolskie.pl
Fot. wrpo.wielkopolskie.pl

Z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 wydzielono dla aglomeracji poznańskiej 118,6 mln euro. Porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Marek Woźniak, który w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego jest dysponentem środków z programu regionalnego i liderzy stowarzyszenia Metropolia Poznań – prezes Jacek Jaśkowiak i wiceprezes Tadeusz Czajka.

"Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przysłużyły się utrwaleniu współpracy między poszczególnymi samorządami. Efektem są projekty, których realizacja wykraczała poza obszar pojedynczej gminy" – powiedział marszałek woj. wielkopolskiego Marek Woźniak.

Przykładem jest chociażby budowa kilkudziesięciu węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych, które ułatwiają mieszkańcom aglomeracji poznańskiej dojazd do pracy lub szkoły. Są one owocem współpracy przynajmniej kilku samorządów. Inwestycje były współfinansowane ze środków UE (perspektywa 2014-2020), a konkretnie z puli ZIT. Ta formuła będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zrzeszające 23 jednostki samorządu terytorialnego będzie wdrażać instrument ZIT na terenie aglomeracji poznańskiej.

Samorządy będą mogły aplikować o dotacje na rozwój e-usług publicznych. Będzie też kontynuowana rozbudowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej, a także unowocześnianie karty PEKA. W planach jest realizacja projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu - poprawiających bilans wodny, zmniejszających ryzyko związane z powodzią i suszą.

Nie zabraknie przedsięwzięć, które były realizowane przez podpoznańskie gminy w poprzedniej perspektywie. Chodzi głównie o inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską, a więc budowę lub rozbudowę węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych. Gminy będą mogły pozyskać dotacje na zakup autobusów nisko lub zero – emisyjnych.

Ważnym priorytetem będzie edukacja – w szczególności projekty podnoszące konkurencyjność i jakość kształcenia zawodowego. Nie zapomina się również o rozwoju uczniów w szkołach kształcenia ogólnego, a także o wspieraniu aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Zdrowe i aktywne społeczeństwo Metropolii Poznańskiej – to kolejny ważny obszar, który będzie dotowany z funduszy europejskich. Powstanie, m. in. Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki, zostaną poszerzone działania z zakresu usług społecznych wpierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą. Na pomoc mogą liczyć pracodawcy w zakresie poprawy ergonomii stanowisk pracy czy podnoszeniu kompetencji. Nie zabraknie również działań aktywizujących i integrujących środowiska lokalne.

Zarząd Województwa podjął decyzję, aby w najbliższych latach formułą ZIT-ów objąć wszystkie miasta średnie, tracące swoje funkcje, wyznaczone w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz wskazane w Strategii Rozwoju Województwa do 2030 roku.

"Zdecydowaliśmy się, aby w naszym programie Fundusze Europejskie dla 2021-2027 rozszerzyć formułę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do istniejących ZIT-ów w aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej, dołączą obszary miejskie w: Pile, Gnieźnie, Koninie, Lesznie oraz Kole i Turku" – zapowiedział marszałek. Porozumienia w tej sprawie zostaną podpisane w najbliższych tygodniach.

Jak będą one funkcjonowały w kolejnych latach?

"W nowym programie (zgodnie z wymogami systemowymi) nacisk położony zostanie na zintegrowany charakter projektów wdrażanych w formule ZIT" – zwrócił uwagę Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu.  "A więc muszą to być projekty partnerskie i cechować je powinien wspólny efekt, oznaczający np. ponadgminne korzystanie ze stworzonej nowej infrastruktury lub w przypadku projektów adresowanych bezpośrednio do mieszkańców – objęcie wsparciem uczestników, z co najmniej dwóch samorządów obszaru funkcjonalnego" – dodał.

Co więcej, na realizatorów z obszarów ZIT zostaną nałożone ograniczenia dotyczące możliwości ubiegania się o środki z tożsamych działań pochodzących z puli ogólnej programu. "Chcemy w ten sposób uniknąć sytuacji podwójnego dofinansowania oraz zaburzenia konkurencji samorządów ze względu na nadmierne preferencje na skutek lokalizacji na obszarze lub poza obszarem objętym ZIT" – wyjaśnił dyrektor Potrzebowski.

Ze względu na ograniczoną alokację w nowym programie unijnym dla Wielkopolski, środki dedykowane ZIT-om będą dostępne jedynie w ściśle wyznaczonych obszarach wsparcia. W przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są to publiczne e-usługi, działania związane adaptacją do zmian klimatu, infrastruktura transportu miejskiego, wsparcie potencjału ZIT. Natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wsparcie dotyczyć będzie edukacji, usług społecznych i zdrowotnych oraz integracji społecznej. 

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.